23.05.2016

"Świado­mość śmier­ci po­budza do życia"

 

 

 

Najwidoczniej nie było nam pisane, aby na dobry początek otrzymać przydatną instrukcję tego 

"jak żyć?".

 

 

Życie jest darem, za który jak wiadomo nie musieliśmy wydawać żadnej kwoty, aby je posiąść, zatem oczekiwanie na jakieś dodatkowe bonusy byłoby pozbawione sensu. Cóż, dołączenie jakiejś instrukcji obsługi zdecydowanie mogłoby wiele ułatwić, lecz bądźmy szczerzy - i tak prawie nikt nie czyta instrukcji, a zaglądamy do nich tylko wtedy, kiedy już naprawdę nie wiemy, co robić. Tymczasem życie nie daje łatwych rozwiązań, umożliwia nam tworzenie własnych reguł, które nie zawsze bywają trafne, pozwala na to, abyśmy uczyli się na błędach i po czasie sami skreślali pewne punkty, które wcześniej zawarliśmy w instruktażu. Najpierw szukajmy odpowiednich słów, dzięki którym lepiej zinterpretujemy istotę życia. 

 

 

 

 

 

 

 

"Co jest najśmie­szniej­sze w ludziach? Zaw­sze myślą na od­wrót: spie­szy im się do do­rosłości, a po­tem wzdychają za ut­ra­conym dzieciństwem. Tracą zdro­wie by zdo­być pieniądze, po­tem tracą pieniądze by odzys­kać zdro­wie. [...] Żyją jak­by nig­dy nie mieli um­rzeć, a umierają, jak­by nig­dy nie żyli".

 

 

"Co spra­wia, że człowiek zaczy­na niena­widzić sam siebie? Może tchórzos­two. Al­bo nieodłączny strach przed po­pełnianiem błędów, przed ro­bieniem nie te­go, cze­go in­ni oczekują".

 

"Pielęgnuj swo­je marze­nia. Trzy­maj się swoich ideałów. Masze­ruj śmiało według mu­zyki, którą tyl­ko ty słyszysz. Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du, a nie ogląda­nia się do tyłu".

 

"Is­tnieją dwa po­wody, które nie poz­wa­lają ludziom spełnić swoich marzeń. Naj­częściej po pros­tu uważają je za niereal­ne. A cza­sem na sku­tek nagłej zmiany lo­su poj­mują, że spełnienie marzeń sta­je się możli­we w chwi­li, gdy się te­go naj­mniej spodziewają. Wte­dy jed­nak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która pro­wadzi w niez­na­ne, strach przed życiem rzu­cającym no­we wyz­wa­nia, strach przed ut­ratą na zaw­sze te­go, do cze­go przy­wyk­li".

 

 

"W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca".

 

 

"Świado­mość śmier­ci po­budza do życia".

 

 

~ Paulo Coelho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nie bój się cieni. One świad­czą o tym, że gdzieś znaj­du­je się światło".

 

 

"Is­tnieje wiele rzeczy, które po­wyrzu­cali­byśmy, gdy­by nie oba­wa, że in­ni je pozbierają".

 

 

"Umieć żyć to naj­rzadziej spo­tyka­na rzecz na świecie. Większość ludzi tyl­ko egzystuje".

 

 

"Wie­rzy się w coś nie dla­tego, że jest to rac­jo­nal­ne, lecz dla­tego, że często powtarzane".

 

 

"Wszys­cy żyje­my na tym świecie, po którym ręka w rękę kroczą: dob­ro i zło, grzech i niewin­ność. Zam­knąć oczy na jedną je­go połowę, by żyć w spo­koju i bez­pie­czeństwie - to jak­byśmy chcieli dla większej pew­ności wędro­wać z zam­knięty­mi ocza­mi wśród ur­wisk i przepaści".

 

~ Oscar Wilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Najpiękniejszych chwil w życiu nie zap­la­nujesz. One przyjdą same".

 

"Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?"

 

 

"Żad­na noc nie może być aż tak czar­na, żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy. Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na, żeby nie można było od­kryć oazy. Pogódź się z życiem, ta­kim ja­kie ono jest. Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość. Is­tnieją kwiaty, które kwitną na­wet w zimie".

 

 

"Aby stać się lepszym,
nie mu­sisz cze­kać na lep­szy świat".

 

 

"Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać, po­zos­tając życzli­wym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi; po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga; będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żądani".

 

 

"Czas to nie dro­ga szyb­kiego ruchu po­między kołyską a gro­bem, czas - to miej­sce na za­par­ko­wanie pod słońcem".

 

~ Phil Bosmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Który cytat najbardziej do Was trafił? 

 

 

  • udostępnij
1 komentarzy

justynaksiazek_blogger
0

Świetne! Łza się w oku kręci :/

odpowiedz

justynaksiazek_blogger
0

Świetne! Łza się w oku kręci :/

odpowiedz

Wyróżnione wpisy

Lifestyle

ddob
youtube

MATKA VS CÓRKA - MASZ SZLABAN | Światopoblond
DDOB

Moda