1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu ddob.com.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie ddob.com są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu ddob.com mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.
 3. Serwis ddob.com udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. 
 4. Dostęp do treści w Serwisie ddob.com oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu ddob.com jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta w aplikacji Instagram.
 5. Administrator może świadczyć inne usługi związane z Serwisem ddob.com, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług.

2. Definicje

 1. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie ddob.com strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie ddob.com. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w serwisie ddob.com, chyba, że Administrator wyrazi zgodę na kolejne.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis ddob.com – internetowy serwis prowadzony w domenie ddob.com, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie ddob.com.
 5. Blogbook– prowadzony w Serwisie ddob.com katalog przeznaczony dla nowych Wpisów.
 6. Wpis – zamieszczany przez Użytkownika w Serwisie ddob.com link do wybranej przez niego strony internetowej wraz z odpowiednim utworzonym opisem.
 7. Administartor - właściciel strony ddob.com

3. Rejestracja w Serwisie ddob.com

 1. Zarejestrować się w Serwisie ddob.com mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat oraz posiadają konto w aplikacji Instagram
 2. W celu dokonania rejestracji należy zalogować się na stronię przez aplikację Instagram
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu ddob.com po zalogowaniu się przez aplikację Instagram
 4. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 5. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

4. Podstawowa funkcjonalność Serwisu ddob.com

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie ddob.com wybrane przez siebie Wpisy
 2. Każdy Wpis umieszczane jest w Blogbooku i przedstawiane do oceny innym Użytkownikom.
 3. Użytkownicy mogą oceniać dane Wpisy oddając na nie głos pozytywny albo negatywny. Użytkownik może oddać na dane Wpis tylko jeden głos. Lista osób głosujących umieszczana jest na liście przy danym Znalezisku.
 4. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolny Wpis, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
 5. W związku z rejestracją w Serwisie Użytkownicy będą otrzymywać okresowo informacje o charakterze marketingowym na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
 6. Wpisy mogą być oceniane również po zamieszczeniu ich w katalogu na stronie głównej Serwisu ddob.com

 

5. Zasady korzystania z Serwisu ddob.com

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu ddob.com, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie ddob.com.
 3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników ddob.com
  2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie ddob.com linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie ddob.com wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administartora na potrzeby prowadzenia Serwisu ddob.com oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami Wpisów w Serwisie ddob.coml, do nie spamowania Serwisu ddob.com oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu ddob.com i korzystanie z usług Serwisu ddob.com w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 7. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie ddob.com, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

 

6. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w odniesieniu do danych Użytkowników, jest Administrator. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Instagram, w związku z logowaniem się Użytkownika w Serwisie ddob.com.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu ddob.com oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu ddob.com. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy SpółkaAdministrator przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora lub gdy Administartor zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Administartora danych osobowych innemu niż administratorowi danych.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Spółki czynności dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu ddob.com), jak też mogą być udostępniane za zgodą Użytkownika innym Użytkownikom.
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administartora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu ddob.com.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ddob.com Al. Jerozolimskie 107 (DDOB) Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc@ddob.com
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie ddob.com, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Spółkę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

9. Zakończenie korzystania z Serwisu ddob.com

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu, pisemnie przesyłając je na adres ddob.com Fliegera 11/10 Katowice, w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: pomoc@ddob.com lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
 3. Administartor może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem ddob.com i świadczonych przez Administratora, lub
  2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
 4. W innych niż wskazane w powyższym punkcie 9.3 sytuacjach Spółka uprawniona jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie ddob.com;  z zastrzeżeniem jej uprawnień określonych w powyższym punkcie 6, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Wpisów, komentarzy i oddanych głosów.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu ddob.com w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Administartor poinformuje o tym na stronach Serwisu ddob.com, a w odniesieniu do Użytkowników.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Administartora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie ddob.com oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 9.1 i 9.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.