Regulamin Serwisu Internetowego „Daily Dose of Beauty”

 

 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://ddob.com/.

 

 1. Właściciel Serwisu – Daily Dose of Beauty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000621313, z kapitałem zakładowym 5.000 zł, posiadającą NIP: 5272771889.

 

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

 

 1. Zarejestrowany Użytkownik lub Influencer - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie.

 

 1. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Zarejestrowanego Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, chyba, że Właściciel Serwisu wyrazi zgodę na kolejne.

 

 1. Kampania lub Kampania reklamowa – zespół działań reklamowych prowadzonych na rzecz wskazanego przez Właściciela Serwisu podmiotu, marki, wydarzenia, imprezy itp.

 

 1. Profil Influencera – część Serwisu, w której publikowane są dane podane przez Influencera za pośrednictwem jego Konta, dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu.

 

 1. Umowa na udział w Kampanii – umowa zawierana pomiędzy Właścicielem Serwisu a Influencerem za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest określenie warunków, na jakich Influencer uczestniczył będzie w danej Kampanii.

 

 1. Materiały Influencera – wszystkie materiały tekstowe, graficzne, wideo lub inne przygotowywane przez Influencera w związku z realizacją Umowy na udział w Kampanii.

 

 1. Wpis – zamieszczany przez Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie link do wybranej przez niego strony internetowej wraz z odpowiednim utworzonym opisem.

 

 1. Artykuł Użytkownika -  zamieszczany przez Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie artykuł, którego Użytkownik jest wyłącznym autorem.

 

 1. Komentarze – komentarze zamieszczane przez Użytkowników w wyznaczonych do tego miejscach w Serwisie.

 

 1. Treści Użytkownika –Wpis, Artykuł Użytkownika lub Komentarz.

 

 1. Blogbook– prowadzony w Serwisie katalog przeznaczony dla nowych Wpisów.

 

 1. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.

 

 1. Ustawa o prawach konsumenta -  Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.

 

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Zakończenie Kampanii – moment, w którym zgodnie z ustalonymi termin Kampanii zostaje zrealizowana (posty opublikowane), cele Kampanii zrealizowane
  i wygenerowany raport z Kampanii zostaje zaakceptowany przez podmiot na rzecz, którego Kampania jest realizowana.

 

 1. Monety - wirtualna waluta, którą użytkownik otrzymuje za aktywność w Serwisie

 

 1. Punty – to suma zdobytych Monet. Ich wartość określa miejsce w rankingu użytkowników

 

 1. Aktywność - to liczba przyznanych przez użytkownika lików, komentarzy, liczba wyświetleń wpisu w Serwisie. Za każdą aktywność użytkownik jest nagradzany Monetami

 

 1. Katalog nagród – to sekcja w Serwisie, gdzie widoczne są nagrody, które można kupić za zgromadzone Monety.

 

 1. Autor – to użytkownik, który dodał wpis na Serwisie

 

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zawierania Umów na udział w Kampanii.

 

 1. Serwis prowadzony jest przez Właściciela Serwisu, który jest jednocześnie jego administratorem.

 

 1. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie rejestrowania Kont w Serwisie i udziału w Kampaniach. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest również zamieszczanie Wpisów.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu
  2. podstawowe funkcjonalności Serwisu, w tym zawieranie Umów na udział w Kampanii,
  3. tryb postępowania reklamacyjnego,
  4. zasady polityki ochrony danych osobowych,
  5. zasady zmiany Regulaminu.

 

 1. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Serwisu są następujące:
  1. Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.

 

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://ddob.com/regulamin.pdf i sporządzić wydruk.

 

 1. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

 

 1. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

 

 1. Właściciel Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.

 

 1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu.

 

 1. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Właściciela Serwisu.

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

 

 1. Właściciel Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Właściciela Serwisu.

 

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

 

   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
   2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
   3. korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

 

III. Rejestracja Konta w Serwisie

 

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta Użytkownika poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem Serwisu.

 

 1. Zarejestrować Konto może wyłącznie Użytkownik, który:

 

  1. jest osobą fizyczną, ma ukończone co najmniej 16 lat (z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej) i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz
  2. posiada własny profil na co najmniej jednym z wskazanych serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram lub YouTube, Musical.ly, Blog.

 

 1. Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych posiadać musi zgodę swojego przedstawiciela na zarejestrowanie swojego Konta w Serwisie oraz korzystanie ze swojego Konta w Serwisie. Właściciel Serwisu może w każdej chwili poprosić Użytkownika o przedstawienie takiej zgody w formie pisemnej, w przypadku braku przedstawienia takiej zgody w zakreślonym terminie Właściciel Serwisu usunie Konto Użytkownika z Serwisu.

 

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako obowiązkowe. Rejestracja w Serwisie wymaga potwierdzenia przez Użytkownika poprawności podanych danych przez kliknięcie w link przesłany przez Właściciela Serwisu na adres e-mail podany przez Użytkownikach w danych rejestracyjnych.

 

 1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

 1. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika.

 

 1. Właściciel Serwisu może rozwiązać umowę na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem w każdym czasie za czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę na korzystanie z Serwisu w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail z wnioskiem o usunięcie o wyrejestrowanie Konta w Serwisie. Właściciel Serwisu może skontaktować się z Zarejestrowanym Użytkownikiem w celu potwierdzenia woli wyrejestrowania Konta. Konto zostanie wyrejestrowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ostatecznego potwierdzenia woli przez Zarejestrowanego Użytkownika.   

 

 1. Właściciel Serwisu może rozwiązać umowę na korzystanie z Serwisu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak również może ograniczyć Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp do części lub całości Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 

  1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
  3. dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Właściciela Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

 

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.

 

 1. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu skutkuje rozwiązaniem wszystkich niezakończonych Umów na udział w Kampanii z danym Zarejestrowanym Użytkownikiem.

 

 

IV. Zasady korzystania z Serwisu przez Influencerów.

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Po zarejestrowaniu Konta w Serwisie Influencer otrzymuje możliwość dostępu do panelu administracyjnego Konta poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania przez Influencera loginu lub hasła osobom trzecim.

 

 1. Za pośrednictwem panelu administracyjnego Influencer może korzystać z funkcjonalności Konta w zakresie udostępnionym przez Właściciela Serwisu, w szczególności:

 

 1. stworzyć i zarządzać swoim Profilem Influencera,
 2. przeglądać dostępne Kampanie,
 3. wygenerować Umowę na udział w Kampanii,
 4. zawierać Umowy na udział w Kampanii,
 5. uzyskiwać informacje o rozliczeniu zawartych Umów na udział w Kampanii,
 6. kontaktować się z przedstawicielami Właściciela Serwisu poprzez chatbox.

 

 1. Influcener przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu, o których mowa powyżej mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać; zmiany takie nie stanowią zmiany umowy na korzystanie z Serwisu i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Profilu Influencera, Influncer gwarantuje, że będą one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciwko Właścicielowi Serwisu lub osobom z jego personelu jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z treściami zamieszczonymi przez Influencera w Profilu Influencera, Influencer związany będzie do doprowadzenia do zwolnienia Właściciela Serwisu lub członków jego personelu z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie Właściciel Serwisu lub dany członek jego personelu poniósł w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna itp. wydany lub nałożony przez taki organ.

 

 1. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Profilu Influencera, Influencer udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłączonej i nieograniczonej terytorialnie licencji na publikowanie treści w sieci Internet oraz w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Właściciela Serwisu, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Właściciela Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Właściciela Serwisu. Licencja ta udzielana jest na czas obowiązywania umowy na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem, nie krócej jednak niż na jeden rok od daty uruchomienia Kampanii, w ramach której dane treści zostały zamieszczone.

 

 1. Zamieszczając w Profilu Influencera swój wizerunek Influencer wyraża zgodę na publikację tego wizerunku przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu oraz w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Właściciela Serwisu, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Właściciela Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Właściciela Serwisu. Influnecer nie jest uprawniony do zamieszczenia w Profilu Influencera wizerunku innych osób.

 

 1. Zawieranie i treść Umów na udział w Kampanii

 

 1. W celu zawarcia Umowy na udział w Kampanii Influencer powinien:

 

 1. zalogować się na swoje Konto,
 2. wybrać, spośród dostępnych Kampanii, Kampanię, w której chce wziąć udział,
 3. uzupełnić formularz z danymi do umowy, wypełniając wszystkie pola oznaczone jako wymagane,
 4. złożyć wniosek o udział w Kampanii poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności Serwisu.

 

 1. Każdy wniosek o udział w Kampanii wymaga odrębnej akceptacji Właściciela Serwisu. Oświadczenie o akceptacji wniosku odbywa się za pośrednictwem Serwisu. Złożenie wniosku o udział w Kampanii w sposób opisany powyżej nie gwarantuje akceptacji wniosku i zawarcia Umowy o udział w Kampanii. Właściciel Serwisu może odmówić akceptacji każdego wniosku bez podawania przyczyny. Brak złożenia przez Właściciela Serwisu oświadczenia o akceptacji wniosku w terminie 7 równoznaczny jest z brakiem akceptacji danego wniosku.

 

 1. Po otrzymaniu oświadczenia o akceptacji wniosku o udział w Kampanii za pośrednictwem Serwisu, Influencer powinien zaakceptować stawkę wynagrodzenia wskazaną w opisie danej Kampanii. Influencer może:

 

 1. zaakceptować podaną stawkę,
 2. negocjować podaną stawkę,
 3. zrezygnować z udziału w Kampanii.

 

 1. W przypadku braku złożenia przez Influencera jednego z oświadczeń wskazanych w ust. 2 powyżej w terminie 7 dni od jego przekazania przez Właściciela Serwisu, prawo do udziału w Kampanii wygasa.

 

 1. W przypadku wybrania przez Influncera możliwości negocjowania stawki, przedstawiciel Właściciela Serwisu skontaktuje się z Influncerem za pośrednictwem Serwisu. Właściciel Serwisu nie gwarantuje możliwości negocjowania stawki we wszystkich Kampaniach oraz ze wszystkimi Influencerami. Negocjowanie stawki odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, jakakolwiek próba skontaktowania się z Właścicielem Serwisu lub jego przedstawicielem poza Serwisem, bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu, uznana może być za naruszenie niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie wysokości stawki w terminie 7 dni, uznaje się, że negocjacje nie doprowadziły do zawarcia Umowy o udział w Kampanii i wniosek o udział w Kampanii wygasa, chyba że Właściciel Serwisu wyrazi zgodę na przedłużenie negocjacji.

 

 1. Akceptacja stawki, w sposób opisany w ust. 3 pkt a) lub w ramach negocjacji, o których mowa w ust. 5 przez Influencera równoznaczna jest z zawarciem Umowy o udział w Kampanii.

 

 1. Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych posiadać musi zgodę swojego przedstawiciela na zawarcie każdej Umowy na udział w Kampanii. Właściciel Serwisu może w każdej chwili poprosić Influencera o przedstawienie takiej zgody w formie pisemnej, w przypadku braku przedstawienia takiej zgody w zakreślonym terminie Umowa na udział w Kampanii wygasa.

 

 1. Treść Umowy na udział w Kampanii

 

 1. Treść Umowy na udział w Kampanii generowana jest za pośrednictwem Serwisu w sposób opisany w pkt B powyżej. W zakresie nieuregulowanym w treści wygenerowanej Umowy o udział w Kampanii zastosowanie mają poniższe postanowienia („Ogólne Warunki udziału w Kampaniach za pośrednictwem Serwisu”).

 

 1. Influnecer zobowiązany jest do działania w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką zleconego zadania oraz informacjami i wytycznymi ze strony Właściciela Serwisu.

 

 1. Influencer gwarantuje, że wykonując zlecone zadania będzie działał zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciwko Właścicielowi Serwisu lub osobom z jego personelu jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z wykonaniem powierzonego zadania przez Influencera, Influencer związany będzie do doprowadzenia do zwolnienia Właściciela Serwisu lub członków jego personelu z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie Właściciel Serwisu lub dany członek jego personelu poniósł w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna itp. wydany lub nałożony przez taki organ.

 

 1. Influencer zobowiązany jest do wykonania powierzonych zadań osobiście. Influncer nie może powierzyć wykonania zadań osobie trzeciej bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu. Jeżeli Influncer wykonując Umowę na udział w Kampanii korzysta z pomocy osób trzecich, odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

 

 1. Na żądanie Właściciela Serwisu, Influencer jest zobowiązany do przedstawienia informacji dotyczących postępu prac nad powierzonymi zadaniami. Niezależnie od tego, Influencer zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Właściciela Serwisu, jeżeli zachodzą jakiekolwiek okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie powierzonego zadania.

 

 1. Influencer zobowiązany jest do wykonania powierzonego zadania w terminie wskazanym w treści Umowy na udział w Kampanii. Poprzez wykonanie powierzonego zadania uważa się przekazanie umówionych Materiałów Influencera Właścicielowi Serwisu za pośrednictwem Serwisu, w formie elektronicznej, w taki sposób, aby Właściciel Serwisu mógł się z nimi zapoznać.

 

 1. Jeżeli Materiał Influencera został wykonany w sposób nieprawidłowy lub niepełny, Właściciel Serwisu może zażądać od Influencera, w ramach umówionej stawki wynagrodzenia, wprowadzenia odpowiednich zmian, modyfikacji lub uzupełnień wskazując jednocześnie termin na ich dokonanie. Właściciel Serwisu może również samodzielnie wprowadzić takie zmiany, modyfikacje lub uzupełnienia w każdym czasie.

 

 1. Z tytuły prawidłowego wykonania Umowy na udział w Kampanii, Influencerowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości stawki ustalonej w Umowie o udział w Kampanii. Wypłata wynagrodzenie odbywa się na warunkach wskazanych w pkt E poniżej. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

 

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej obejmuje w szczególności wynagrodzenie z tytułu:

 

 1. wykonania powierzonego zadania,
 2. przeniesienia praw autorskich do Materiałów Influencera, o których mowa w pkt D ust. 1 i 2 poniżej na wszystkich polach eksploatacji ryczałtowo,
 3. udzielenie zgód, o których mowa w pkt D ust. 5 poniżej.

 

 1. Właściciel Serwisu uprawniony jest do rozwiązania Umowy na udział w Kampanii w każdym czasie, w przypadku, jeżeli:

 

 1. Influencer naruszył postanowienia Umowy na udział w Kampanii, Ogólne Warunki udziału w Kampaniach za pośrednictwem Serwisu, Regulamin lub mające zastosowanie przepisy prawa,
 2. Influencer opóźnia się z wykonaniem powierzonych zadań w stosunku do terminów wynikających z Umowy na udział w Kampanii,
 3. Influencer nie poprawił błędnie lub niekompletnie wykonanych Materiałów Influencera,
 4. podmiot, na rzecz którego wykonywana była Kampania wycofał się z jej realizacji.

 

 1. W przypadku rozwiązania Umowy na udział w Kampanii z powodów opisanych w ust. 10 pkt a) – c) powyżej Influencerowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Kampanii; w przypadku, o którym mowa w pkt d) powyżej Influencerowi przysługuje wynagrodzenie za udział w Kampanii tylko w takim zakresie, w jakim Właściciel Serwisu otrzymał takie wynagrodzenie od podmiotu zlecającego Kampanię.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Umową na udział w Kampanii ani Ogólnymi Warunkami udziału w Kampaniach za pośrednictwem Serwisu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 1. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej Umowy o udział w Kampanii lub Ogólnych Warunków udziału w Kampaniach za pośrednictwem Serwisu rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

 

 1. Zawierając Umowę na udział w Kampanii Influencer oświadcza, że nie działa jako Konsument.

 

 

 1. Prawa autorskie do Materiałów Influencera oraz prawa do wizerunku.

 

 1. W chwili przekazania każdego Materiału Influencera, Influencer przenosi na Właściciela Serwisu całość praw autorskich do takiego Materiału Influencera, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy na udział w Kampanii polach eksploatacji, a w szczególności:

 

 1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Materiałów Infuencera – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Materiałów Infuencera – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy Materiałów Infuencera,
 3. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,
  Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Materiałów Infuencera lub z jego wykorzystaniem,
 4. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów Materiałów Infuencera do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
 5. przekazywania lub przesyłania zapisów Materiałów Infuencera pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
 6. publiczne udostępnianie Materiałów Infuencera, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.

 

 1. Influencer upoważnia również Właściciela Serwisu do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie Materiałów Infuencera, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

 

 1. Influencer zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania majątkowych praw autorskich w stosunku do Materiałów Influencera. W szczególności Influencer upoważnia Właściciela Serwisu do decydowania o pierwszej publikacji takich Materiałów.

 

 1. Influencer wyraża zgodę na publikowanie Materiałów Infuencera z wskazaniem autorstwa Influencera, ze wskazaniem autorstwa dowolnej osoby trzeciej (istniejącej lub nieistniejącej) oraz bez wskazania autorstwa.

 

 1. W przypadku, jeżeli dany Materiał Influencera zawiera wizerunek osób fizycznych, Influencer wyraża zgodę na korzystanie z tego wizerunku przez Właściciela Serwisu w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału Influencera na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, w tym do dowolnych modyfikacji wizerunku oraz łączenia go z dowolnymi elementami innych utworów.

 

 1. Influencer gwarantuje, że posiada zgodę wszystkich osób fizycznych, których wizerunek ujawniony został w Materiale Influencera na wykorzystywanie ich wizerunku zgodnie z ust. 5 powyżej. W przypadku nierzetelności tego oświadczenia zastosowanie ma pkt C ust. 3 powyżej.

 

 1. Influenecer udziela Właścicielowi Serwisu upoważnienia do przenoszenia prawa do korzystania z ujawnionego w Materiałach Influencera wizerunku osób fizycznych na osoby trzecie.

 

 1. Zakończenie realizacji Kampanii i wypłata wynagrodzenia z tytułu Umowy na udział w Kampanii.

 

 1. Podstawę do rozliczenia wynagrodzenia Influencera z tytułu Umowy na udział w Kampanii stanowi wygenerowana w Serwisie Umowa na udział w Kampanii.

 

 1. Właściciel Serwisu informuje wszystkich Influencerów, którzy brali udział w Kampanii o Zakończeniu Kampanii.

 

 1. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Influencera następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Influencera przy zawieraniu Umowy na udział w Kampanii w terminie 14 dni od daty Zakończenia Kampanii, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

 

 1. Z wynagrodzenia Influencera potrącane są wszelkie należności publicznoprawne, do których zapłaty zobowiązany jest Właściciel Serwisu jako płatnik. Wszelkie stawki wynagrodzenia podane w Umowie na udział w Kampanii są stawkami brutto.

 

 1. Jeżeli jednak Influencer jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, stawki wynagrodzenia należy traktować jako stawki netto, do których doliczony zostanie VAT w obowiązującej wysokości. W takim wypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni po doręczeniu Właścicielowi Serwisu prawidłowo wystawionej przez Influencera faktury VAT.

 

 

V. Zasady zamieszczania Treści Użytkowników

 

 1. Zarejestrowani Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Wpisy lub Artykuły Użytkownika o ile są one zgodne z niniejszym Regulaminem.

 

 1. Każdy Wpis i Artykuł Użytkownika umieszczane jest w Blogbooku i przedstawiany do oceny innym Użytkownikom.

 

 1. Użytkownicy mogą oceniać dane Wpisy i Artykuły Użytkowników oddając na nie głos pozytywny albo negatywny. Użytkownik może oddać na dany Wpis lub Artykuł Użytkownika tylko jeden głos. Lista osób głosujących umieszczana jest na liście przy danym Wpisie lub Artykule Użytkownika.

 

 1. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolny Wpis lub Artykuł Użytkownika.

 

 1. Wpisy i Artykuły Użytkownika mogą być również zamieszczane w katalogu na stronie głównej Serwisu i oceniane po zamieszczeniu ich w katalogu na stronie głównej Serwisu.

 

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu polegające na zamieszczaniu Wpisów i/lub Artykułów Użytkownika, ich ocenie oraz komentowaniu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.